banner image
Basılı Bültenler

Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran Yüzde 16,75 Olarak Belirlenmiştir

19 Aralık 2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan Tebliğ yayımlanmıştır. Yayım tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ’e göre;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285 inci maddelerinde alacak ve borçların değerleme esasları hüküm altına alınmıştır. Buna göre, alacak ve borçların mukayyet değerleriyle değerlenmesi gerekmektedir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine dayanan alacak ve borçların ise değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285 inci maddelerine göre, senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

  • Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,
  • Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi ıskonto hadlerinin uygulanması gerekmektedir.

Alacak senetleri ve alınan vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulması durumunda, borç senetleri ve verilen vadeli çeklerin de reeskonta tabi tutması zorunlu olmaktadır.

238 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde ise reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır. Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yapılan değişiklik sonrasında, borç ve alacak senetlerinin reeskont işlemlerinde dikkate alınacak oran 19 Aralık 2020 tarihinden itibaren yıllık yüzde 16,75 olmuştur.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala