banner image
Basılı Bültenler

Özel İletişim (OİV) Vergisi Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2019 tarih 30991 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18 sayılı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğine ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 79,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Ayrıca 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) 20 TL ayrıca özel iletişim vergisi alınacağı ve bu tutarın, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında (%22,58) artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala