banner image
Basılı Bültenler

Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanma

Gelir İdaresi Başkanlığınca 24 Mart 2020 tarih 31078 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 518) ile; Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve söz konusu Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi kasamında;

  • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,
  • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,
  • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Ana Faaliyet Alanının Belirlenmesi

Bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde sirkülerimize konu 518 no.lu VUK Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıdaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin vergisel ödevlerine ilişkin olarak yeni beyan, ödeme ve bildirim süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

2020 Nisan Ayı Vergi Ödevleri

Beyan/Bildirim Tarihi

Ödeme Tarihi

27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

27/7/2020 Pazartesi

27/10/2020 Salı

27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27/7/2020 Pazartesi

27/10/2020 Salı

30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimleri

27/7/2020 Pazartesi

-

30/4/2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulması,  imzalanması ve “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri

27/7/2020 Pazartesi

-

 

2020 Mayıs Ayı Vergi Ödevleri

Beyan/Bildirim Tarihi

Ödeme Tarihi

27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

27/7/2020 Pazartesi

27/11/2020 Cuma

27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27/7/2020 Pazartesi

27/11/2020 Cuma

1/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimleri

27/7/2020 Pazartesi

-

1/6/2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulması,  imzalanması ve “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri

27/7/2020 Pazartesi

-

 

2020 Haziran Ayı Vergi Ödevleri

Beyan/Bildirim Tarihi

Ödeme Tarihi

26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

27/7/2020 Pazartesi

28/12/2020 Pazartesi

26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27/7/2020 Pazartesi

28/12/2020 Pazartesi

30/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimleri

27/7/2020 Pazartesi

-

30/6/2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulması,  imzalanması ve “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri

27/7/2020 Pazartesi

-

 

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.03.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Bu kapsamında, mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yarıdmıyla ulaşılabilir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 518) [ 579 kb ]

 

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala