banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)

08 Mayıs 2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de " Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Usul Hükümleri ve Çeşitli Hususlar/Geçici Hükümler” başlıklı “VI/Ç-1” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere,

“518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması”

Başlıklı yeni bir bölüm eklenmiş ve mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerden mal ve hizmet alımında bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerinin ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu doğrultuda;

Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin muhtelif bölümlerinde iade türleri itibarıyla belirlenen usul ve esaslar korunmakla birlikte, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

2020-56 Sirküler Eki-32 Nolu KDV Tebliğ [ 568 kb ]

Makale metnini kopyala