banner image
Basılı Bültenler

Kâr Dağıtım Sınırlamasının Uygulama Süresi Uzatılmıştır

18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)”  yayımlanmıştır.

17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12 inci Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na "Geçici Madde 13" eklenmişti.

Bu madde gereği;

“(1) Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.”

2948 sayılı Karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kâr dağıtım sınırlamasının uygulama süresi 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren üç ay uzatılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

EK-1: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala