banner image
Basılı Bültenler

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranının binde 2’den yüzde 1’e çıkarılması

Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı %1’e Çıkarılmıştır.

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır.

Karar ile, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde 2’den yüzde 1’e çıkarılmıştır.

Böylece, döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları) satış bedeli üzerinden yüzde 1 oranında BSMV uygulanacaktır.

Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır BSMV uygulanacaktır.

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala