banner image
Basılı Bültenler

Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Yüzde 1’den Binde 2’ye Düşürülmüştür

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de “6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28 Ağustos 1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031)” yayımlanmıştır.

24 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2568 Sayılı Karar ile 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin nispeti binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmişti.

Kararın 1’inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (e) Bendinde değişiklik yapılarak, kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 1’den binde 2’ye  indirilmiştir.

Bu Karar uyarınca, döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları) satış bedeli üzerinden binde 2 oranında vergi uygulanacaktır. Bununla birlikte, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacaktır:

- Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,

- Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

- Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

- İhracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

EK-1: 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala