banner image
Basılı Bültenler

İşsizlik Sigortası Prim Desteği 2020/Eylül Ayı Borçlarına Mahsup Edilmiştir

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 4 üncü Maddesi gereğince; üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan, iş kazası meydana gelmeyen, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerine sağlanacak işsizlik sigortası primi işveren payı desteği 2020/Eylül ayı borçlarına mahsup edilmiştir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasında; “20 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi halinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri halinde bu teşvikten yeniden yararlanır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Madde kapsamında teşvikten yararlanmanın usul ve esasları 31 Aralık 2018 tarihli, 30642 sayılı 4 üncü Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” de açıklanmıştır. Tebliğ’e göre; üç yıllık süre boyunca işveren,  aşağıdaki şartları sağlaması kaydıyla teşvikten yararlanabilecektir:

a) İşyerinin 6331 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,

b) İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,

c) Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi,

ç) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin,  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması şarttır.

İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; Ek 4 üncü maddeye ilişkin program çalışmaları tamamlanarak indirim kapsamına giren işyerlerinin 2019 yılı ilk altı ayına ait işsizlik indirimi tutarları işyeri emanet listelerinde gösterilmiş olup, kapsama giren işyerleri için hesaplanan 2019/1,2,3,4,5 ve 6 ıncı aylara ait indirim tutarları, SGK tarafından 2020/9 uncu dönem cari ay borçlarına mahsup edilmiştir. Diğer aylara ait indirim tutarları ise, gelecek aylara sırası ile mahsup edilecektir.

Bununla birlikte, her işyeri Ek 4 üncü Madde kapsamında olmadığından, İşveren İntra - Tahsilat - Silinmiş Emanet bölümünde “Ek 4 %1 işsizlik indirimi” açıklaması gözükmeyen işyerleri için herhangi bir mahsup işlemi yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala