banner image
Basılı Bültenler

İhraç Kayıtlı Teslimlerde İhraç Süreleri Hakkında

31 Mart 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca KDV-68/2020-1 sayılı COVID-19 salgını sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılmasına ilişkin Sirküler yayınlanmıştır.      

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunmaktadır.

Söz konusu 3 aylık sürenin sonu 1/4/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlıyor ise ihracat süresi, KDV bakımından herhangi bir başvuru yapılmaksızın üç ay uzatılmıştır. İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması uygun bulunmuştur.

İlgili sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

KDV-68/2020-1 Sayılı Sirküler

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala