banner image
Basılı Bültenler

Geri Kazanım Payı Beyannamesi

05 Şubat 2020 tarihli ve 31030 sayılı Resmi Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” yayınlanmıştır.

Tebliğ ile, Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşetler dışındaki diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ’in Madde 1’in de yapılan değişiklik ile; plastik poşetlere ek olarak 2872 sayılı Kanun’a ekli (1) sayılı listede yer alan tüm ürünler kapsama alınmıştır.

Eski Hali Yeni Hali
Bu Tebliğin amacı ve konusu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Bu Tebliğin amacı ve konusu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Madde 3’e eklenen metin ile, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını, plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebilme imkanı getirilmiştir.

Ayrıca, bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine devredilebilecektir.

Madde 4 ile; Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin verilme süresi, beyan dönemini takip eden 24 üncü günün sonuna kadar iken, yapılan değişiklik ile bu süre ay sonu olarak değiştirilmiştir. Buna göre, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Eski Hali Yeni Hali
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala