banner image
Basılı Bültenler

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Dönemi

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmî Gazete’de, “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’n de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmekte idi.

Sirkülerimize konu Tebliğ doğrultusunda GEKAP beyan dönemlerinin, 2020 yılı için 6 aylık, takip eden yıllarda 3 aylık dönemler itibarıyla belirlenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

  • Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran
  • İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

  • Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart
  • İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran
  • Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül
  • Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Ocak/2020 ve Şubat/2020 Dönemleri İçin Verilmiş Olan Beyannameler

Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

İlgili Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in orijinal haline aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala