banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarını Belirleyen 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar’da Değişiklikler Yapılmıştır

30 Eylül 2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 22 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmişti.

“GEÇİCİ MADDE 2: 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır:

Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • 22 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar’ın 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre; 3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2604 Sayılı Karar ile belirlenen Serbest (Döviz) Fonları’nın portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak %15 tevkifat oranı, söz konusu 3321 sayılı Karar ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Aynı Karar’ın Geçici 2 nci maddesinde yer alan “31 Aralık 2020” ibareleri “31 Mart 2021” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre; 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Karar ile 30 Eylül 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanan düşük tevkifat oranlarının uygulama süresi, söz konusu 3321 sayılı Karar ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Aynı Karar’a aşağıdaki geçici madde eklenerek, söz konusu 3321 sayılı Karar’ın yayım tarihi (23 Aralık 2020) ile 31 Mart 2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır:

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Mart 2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Karar’ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır:

 i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31 Mart 2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.”

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala