banner image
Basılı Bültenler

Faturanın Düzenlenmesine İlişkin Özel Usulsüzlük Cezasının Danıştay Tarafından Değerlendirilmesi

Faturanın Kağıt Ortamda Düzenlenmesine İlişkin Özel Usulsüzlük Cezasının Danıştay Tarafından Değerlendirilmesi

13 Mayıs 2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi Gazete’de, " Esas No:2017/3886 ve Karar No:2019/7414 sayılı Danıştay Dokuzuncu Dairesi Kararı" yayınlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 Sayılı Kanun ile;

  • Fatura ve benzeri evrakın verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmamasında uygulanacak özel usulsüzlük cezalarının kapsamına elektronik belgeler de dâhil edilmiş,
  • Elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken fatura ve diğer belgelerin Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi halinde

özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.

Ancak, Danıştay kararına konu olayda, mükellefin elektronik ortamda düzenlemesi gereken faturayı kağıt ortamında düzenlediği gerekçesiyle kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına karşı açtığı dava vergi mahkemesince reddedilmiştir.

Danıştay, kanun yararına temyiz sonucu verdiği kararında,

  • VUK 353/1. maddesindeki cezanın vergiyi doğuran olayın kayıt dışı bırakıldığının tespit edilmesi halinde uygulanabileceğini,
  • VUK gereği düzenlenmesi gereken belgenin fiziki ortamda düzenlendiğine yönelik bir ihtilaf olmadığını,
  • Kağıt ortamında düzenlenmiş bir fatura mevcut olup kayıt altına alındığından, cezaya dayanak teşkil eden fiilin kanunda düzenlenen tipte gerçekleşmediğini,

dolayısıyla, vergi ve cezaların kanuniliğine ilişkin anayasal ilkeler bazında kıyas ve varsayıma dayalı ceza kesilemeyeceği gerekçesiyle kesilen cezayı hukuka aykırı bulmuştur.

Söz konusu Danıştay Kararı’na aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala