banner image
Basılı Bültenler

Dijital Hizmet Vergisi Genel Tebliği

Bilindiği üzere 07.12.2019 Tarih 30971 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7194 Sayılı Kanunun 1 ila 7 nci maddeleri kapsamında Türkiye’de dijital ortamda sunulan bazı hizmetler ile bu hizmetlere ilişkin yine dijital ortamda sunulan aracılık hizmetlerinin kanunda belirtilen tutarları aşması halinde “Dijital Hizmet Vergisi”ne tabi olacağı belirtilmiş ve söz konusu uygulamanın 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği dile getirilmiştir (konuya ilişkin açıklamalar 2019-54 Sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır) .

20.03.2020 tarih 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile dijital hizmet vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, ayrıca uygulmaya dair örneklere yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğde yer alan açıklamalar ana başlıklar itibarıyla aşağıdaki şekildedir.

Verginin Konusu

Tebliğin (I-A) maddesinde verginin konusuna giren hizmetler belirlenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de 

Sunulan;

a) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dahil),

 1. b)Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,

  c) Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamlann sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil).
 2. d) Dijital Ortamda Sunulan Hizmetlere Aracılık Hizmetleri (dijital ortamda sunulan; mağaza içinde mağaza, kullanıcıya ürün özelliklerini filtreleme ya da fiyat, marka, model ve benzeri bazında karşılaştırma ve sıralama yapma suretiyle yönlendirme gibi aracılık hizmetler dahil) hizmetlerden elde edilen hasılatın, dijital hizmet vergisi’ne tabi olacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu hizmetlerin içeriğininin nelerden oluştuğuna dair açıklamalara, Tebliğin (I-A) maddesinin alt başlıklarında yer verilmiştir.

Tanımlar

Tebliğin (I/B) maddesinde tanımlara yer verilmiş olup,

 • Dijital ortam,
 • Dijital hizmet sağlayıcıları,
 • Hasılatın elde edilmesi,
 • Hizmetin Türkiye’de sunulması,
 • Finansal muhasebe açısından konsolide grup,

ibarelerinin tanımları yapılmıştır.

Mükellef ve Vergi Sorumlusu

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Bunların, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmeyecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli dördüğü durumlarda vergiye tâbi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecektir.

Dijital hizmet sağlayıcılarının, ilk kez verecekleri dijital hizmet vergisi beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekmektedir. Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, dijital hizmet sağlayıcısı adına “Dijital Hizmet Vergisi Mükellefiyeti” tesis ettirilecektir.

Mükellefiyet tesisi üzerine İnternet Vergi Dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir. “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” bulunanlar mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreleriyle işlem yapabileceklerdir.

Muafiyet ve İstisnalar

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde; belirtilen hizmetlere ilişkin, Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.

Hesap dönemi olarak takvim yılı esas alınacaktır.

Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması halinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacaktır.

Finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olunup olunmadığı ile gruba dâhil olan diğer üyeler; dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye’de vergi mükellefiyetinin bulunması halinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre, Türkiye’de mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre tespit olunacaktır.

2019 hesap döneminde Kanunun dijital hizmetlere ilişkin Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından fazla olanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla dijital hizmet vergisinin mükellefi olacaklardır.

İçinde bulunulan hesap dönemi içerisinde belirtilen hadlerin her ikisinin de aşılması halinde muafiyet sona erecektir ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminden itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlayacaktır.

Söz konusu hadlerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibarıyla ilgili hesap dönemi içinde elde edilen kümülatif hasılat dikkate alınacaktır.

Arka arkaya iki hesap dönemi boyunca belirtilen hadlerden herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti, izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlayacaktır.

Dijital ortamda yapılan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden istisnadır ve bu hizmetlerden elde edilen hasılat yukarıda belirtilen hadlerin tespitinde dikkate alınmaz.

 • Telgraf ve Telefon Kanunu, ek 37’nci maddesi kapsamında üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler,
 • Gider Vergileri Kanunu, 39’uncu maddesi kapsamında üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler,
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4’üncü maddesi kapsamındaki hizmetler,
 • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununun 2’nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler,
 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanununun 12’nci maddesi kapsamında yer alan ödeme hizmetleri.

Muafiyete İlişkin Belgelendirme ve Bildirim Yükümlülüğü

Kanun kasamında belirtilen dijital hizmetleri sunan dijital hizmet sağlayıcılarının, vergiden muaf olduklarını, içeriği Tebliğde belilenmiş bağımsız denetim raporu ile ilgili hesap dönemini takip eden 30 Haziran tarihine kadar tevsik etmeleri zorunludur

Söz konusu rapor ile raporun Türkiye’de faaliyette bulunan yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmiş bir örneği, dijital hizmet sağlayıcısı tarafından www.digitalservice.gib.gov.tr adresine 30 Haziran tarihine kadar elektronik olarak yüklenecektir.

Verginin Matrahı, Oranı ve Hesabı

 • Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir.
 • Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler elde edildiği dönemn matrahıa dahil edilecektir. Tahsilat aşamasında mükellef aleyhine kur farkı oluşması halinde ise söz konusu fark, oluştuğu vergilendirme döneminin matrahının tespitinde dikkate alınabilecektir.
 • Dijital ortamda mal veya hizmet satışına aracılık dolayısıyla elde edilen hasılata konu tutardan, mükellef tarafından muhatabına iade edilen kısmın, söz konusu iadenin yapıldığı vergilendirme döneminin matrahının tespitinde dikkate alınması mümkündür.
 • Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından ödenen katma değer vergisi hasılata dâhil değildir.
 • Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.
 • Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir.
 • Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

Vergilendirme Dönemi, Verginin Beyanı, Tarhı, Ödemesi ve Düzeltme İşlemleri

 • Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir.
 • Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, bu beyan vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılacaktır.
 • Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermek ve aynı sürede ödemekle yükümlüdürler. Ödeme; vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı veya kredi kartı ile de yapılabilecektir.
 • Mükellefler, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi hasılat elde etmeseler dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadır. Bu durumda beyannamede yer alan “Beyannamede beyan edilecek matrahım bulunmamaktadır.” kutucuğu işaretlenmek suretiyle ilgili döneme ait beyanname verilecektir.
 • Dijital hizmet vergisi beyannamelerinin tamamının www.digitalservice.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecektir.
 • Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir.
 • Sunulan dijital hizmetin iadesi mümkün bulunmadığından ve dijital hizmet vergisi hasılat üzerinden alınan bir vergi olduğundan dijital hizmetlere ilişkin hesaplanan verginin düzeltilmesi ve iadesi söz konusu olmayacaktır. Vergi hatası kapsamındaki düzeltme talepleri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Dijital hizmet vergisi, KDV mükellefiyeti bakımından bağlı bulunulan vergi dairesince, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek vergi dairesince tarh olunacaktır.

Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarına veya bunların Türkiye’deki yetkili temsilcisine, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak elektronik posta veya diğer tüm iletişim araçları ile ihtarda bulunulabilecek ve bu durum Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecektir.

İlandan itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişim, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenecektir.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla erişilebilecektir.

“Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği” [ 663 kb ]

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Makale metnini kopyala