banner image
Basılı Bültenler

İŞ-KUR Tarafından, Covid-19 Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla Ve Yersiz Ödemelerin Silinmesi Hakkında Genelge Yayımlanmıştır

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 14 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 29 uncu maddesinde; “Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin İŞ-KUR tarafından 11 Aralık 2020 tarih ve 2020/5 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Buna göre;

a) Fazla ve yersiz ödemelerin terkinine ilişkin usul ve esaslar

 • Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin olmalıdır.
 • Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın ödeme dönemi 2020 yılı Ekim ayı ve öncesi döneme ait olmalıdır.
 • 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.
 • İşverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanmış olmalıdır.

Yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma uygulamaları kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler işverenin hatalı işlemi olup olmadığına veya hangi tarihte tahsil edildiğine bakılmaksızın tahsil edildikten sonra iade veya mahsup edilemeyecektir.

b) Fazla ve yersiz ödemelerin terkininde, işverenlerin hatalı işlemi olarak değerlendirilmeyecek hususlar

 • Denetim raporlarına (kısa çalışma talebinin uygun bulunmadığına ilişkin denetim raporları hariç) istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler,
 • Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler.

c) Diğer hususlar

 • Yapılan bir işlemin “işverenlerin yaptığı hatalı işlem” olup olmadığına ilişkin olarak tereddüt edilen her husus il müdürlüğündeki komisyon tarafından sonuçlandırılır.
 • Hukuki süreç başlatılmamış olan dosyalara ilişkin dava açılmaz/icra takibi başlatılmaz.
 • Hukuki süreç başlatılmakla birlikte kısmen tahsil edilen veya hiç tahsil edilmeyen dosyalara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine devam edilmez.
 • Fazla ve yersiz ödemenin tahsili amacıyla dava açılan veya icra takibi başlatılan dosyalarda kısmen veya tamamen yapılan tahsilatlar ilgilisine iade edilmez.
 • Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından terkin edilmeyeceği bildirilen dosyalara ilişkin takip ve tahsil işlemlerine devam edilir.

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

İş-Kur Genelge 2020/5 - Covid-19 Gerekçeli Kısa Çalışma Uygulamalarına İlişkin Fazla ve Yersiz Ödemelerin Terkini

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala