banner image
Basılı Bültenler

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Oluşturulmuştur.

Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin oluşturulan 62 maddelik Kanun taslağı ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir.

Değişiklik öngörülen bazı kanun maddelerinden önemli olduğunu düşündüğüklerimize ilişkin çaıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Aşağıda belirtilen düzenlemeler taslak halinde olup yazımız tarihi itibarıyla yasalaşmamıştır.

1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Yapılması Planlanan Düzenlemeler;

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40’ıncı maddesinde yapılması öngörülen düzenleme ile, Tescil işlemleri kapsamında İmza beyanı yükümlülüğünün daha kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesini için, ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra noterlerde de imza beyanında bulunulmasına imkân tanınmaktadır.
  • 6102 Sayılı Kanunun 399’uncu maddesinde yapılması öngörülen düzenleme ile, Denetçi seçimi için öngörülen süre, faaliyet döneminin beşinci ayına kadar yapılabilecektir.
  • 6102 Sayılı Kanunun 409 ve 617’nci maddelerinde yapılması öngörülen düzenleme ile, anonim ve limited şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin süre, faaliyet dönemi sonundan itibaren üç aydan beş aya çıkartılmaktadır.
  • 6102 Sayılı Kanunun 562’nci maddesinde yapılması öngörülen düzenleme ile, TTK’nun 409 ve 617’nci maddlerinde belirlenen sürelerde olağan genel kurulu toplantıya çağırmayan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri hakkında idari para cezası uygulanması öngörülmektedir.

2- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunda Yapılması Planlanan Düzenlemeler

Ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, İşsizlik Fonundan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecektir.

Ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinde belirlenen idari para cezaları dört katı olarak uygulanacaktır.

Bu kapsamda verilecek nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini 6 ay süreyle uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

3- 4857 Sayılı İş Kanununda Yapılması Planlanan Düzenlemeler

Bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle belirtilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir 

  • Sağlık nedenleriyle
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer haller nedeniyle

Fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilecektir. Fesih yasağı süresini 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacaktır.

4- 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Yapılması Planlanan Düzenlemeler

Mücbir sebep hallerinde, Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinin mücbir sebep halinin devamı süresince alınmamasına, erteleme, indirim, taksitlendirme yapılmasına, bunlara ilişkin faiz alınmamasına veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz uygulanmasına ve diğer hususları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanına yetki verilmiştir.

5- 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Yapılması Planlanan Düzenlemeler

İşletme belgesi bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilecektir. İşletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilecektir. Devir edilen acentanın unvanı veya iltibasa yol açacak bir unvan on yıl içerisinde başka bir seyahat acentasına kullandırılmayacak ve devir eden tüzel kişiliğe üç yıl içerisinde yeniden işletme belgesi verilmeyecektir.

Birliğin gerekçeli talebi ve Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ilgili yıl için yıllık aidatın tahsili ertelenebilecek, oranı azaltılabilecek veya muafiyeti sağlanabilecektir.

Torba Kanun ile yapılması planlanan bu düzenlemeler yürürlüğe girmesi ile bilgilendirme yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala