banner image
Basılı Bültenler

7256 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na Eklenen “Varlık Barışı” Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

“Varlık barışı” olarak adlandırılan uygulama, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 93 üncü madde olarak eklenmişti.

28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri numaralı “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ”de ise;

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ve aracı kurumlara bildirilmesi ve Türkiye’ye getirilmesi,
  • Söz konusu varlıkların bildirimi üzerine banka ve aracı kurumlar tarafından yapılacak işlemler,
  • Yurt içinde bulunan; ancak Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine bildirilmesi,
  • Varlıkların bildirim değerleri,
  • Bildirilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi,
  • Gider ve Amortisman Uygulaması
  • İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak hallere ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala