banner image
Basılı Bültenler

7226 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

7226 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazete ’de “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır.

Söz konusu kanun kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

Konaklama Vergisinde Yapılan Değişiklik

Dijital Hizmet Vergisi Kanunun 52’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde değişiklik yapılarak Konaklama Vergisinin yürürlüğü 1 Nisan 2020 tarihinden 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir. (7226 SK md.51 - yürürlük: 26.03.2020)

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik

Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesine fıkra eklenerek; yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkı tutarlarının dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. (7226 SK md.4 - yürürlük: 26.03.2020)

İş Yeri Kira Bedellerinin Ödenememesine Yönelik Değişiklik

 Kanunun geçici 2. maddesi ile, 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır. (7226 SK Geçici md. 2 - yürürlük: 26.03.2020)

Ödemelere Yönelik Düzenlemeler

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanununa geçici madde eklenerek, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının

ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların bu hüküm uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacaktır. (7226 SK md. 48 - yürürlük: 26.03.2020)

Karşılıksız Çeklere İlişkin Değişiklik

Çek Kanununa eklenen Geçici 5 inci madde ile, 24 Mart 2020'ye kadar karşılıksız çekten dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulmaktadır. (7226 SK md. 49 - yürürlük: 26.03.2020)

Kısa Çalışma Ödeneğinde Sağlanan Kolaylık

İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 23 üncü madde ile, 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanması düzenlenmiştir. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edeceklerdir.

Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir. Yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır. (7226 SK md. 41 - yürürlük: 29.02.2020)

Telafi Çalışmasında Değişiklik

Telafi çalışması, iki aylık süre içinde çalışılmayan sürelerin işin durmasını gerektiren nedenin ortadan kalkmasından sonra fazla çalışma ile telafi edilmesidir.

İş Kanununun 64 üncü maddesin de yapılan değişiklik ile, iki ay içinde yaptırılması gereken telafi çalışmasının dört ay içinde yaptırılabilmesine olanak sağlanmaktadır. (7226 SK md. 43 - yürürlük: 26.03.2020)

İşverene Asgari Ücret Desteği

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 80 inci madde ile, 2020 yılında da sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır. (7226 SK md. 29 - yürürlük: 01.01.2020)

Elektrik Ve Doğal Gaz Faturalarının Ertelenmesi İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmiştir.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna eklenen Ek 13 üncü madde ile, elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. (7226 SK md. 2 - yürürlük: 01.01.2020)

Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin ücretlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması

İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Olan Mesleklerde Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına ilişkin Teşvik Süresini iki yıl daha (31/12/2021) uzatıldığını açıklanmıştır. (7226 SK md. 16 - yürürlük: 31.12.2019)

7226 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenleme Yapılan Diğer Kanunlar

7226 sayılı kanun ile aşağıda belirtilen kanunların çeşitli maddelerinde düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

 • 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
 • 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu
 • 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
 • 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu
 • 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunu
 • 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
 • 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
 • 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu

28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

 • 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu
 • 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu
 • 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu
 • 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu
 • 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
 • 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu
 • 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu
 • 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
 • 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 • 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu
 • 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu

18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

7226 sayılı Kanunun orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala