banner image
Basılı Bültenler

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 ve 21 nci Maddeleri Kapsamında Sağlanan İlave İstihdam Teşviklerinin Süresi Uzatılmıştır

02 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3248 Sayılı Karar ile hali hazırda uygulanmakta olan, 4447 sayılı Kanun’un Geçici 19 uncu maddesinde yer alan ilave istihdama ilişkin SGK Prim Teşviki ile Geçici 21 inci maddesinde yer alan ilave istihdama ilişkin  Gelir Vergisi Stopajı Teşviki ve Damga Vergisi Desteği uygulama süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu teşvikler hatırlatma amaçlı olarak aşağıda sunulmuştur.

1- Geçici 19 Uncu Maddesinde Yer Alan İlave İstihdama İlişkin SGK Prim Teşviki

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ncu maddesi kapsamında, söz konusu maddede belirtilen şartların sağlanması koşuluyla;

  • İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;
  • İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2022 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

2- Geçici 21 İnci Maddesinde Yer Alan İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Ve Damga Vergisi Desteği

4447 sayılı Kanun’un Geçici 21 inci maddesiyle, aynı Kanun’un Geçici 19 ve Geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2022/Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kurum’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır. Bu madde kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanun’un Geçici 20 nci maddesi kapsamında sağlanan teşvikten yararlanılan çalışanlar için maddede yazılı süre ve şartlarla sınırlı olarak uygulanacaktır, prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de uygulanmayacaktır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21 inci Maddelerinde Yer Alan Bazı Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3248)

Saygılarımızla,  

Makale metnini kopyala