banner image
Basılı Bültenler

2020 Yılı Harçları

84 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Gereğince 2020 Yılında Uygulanacak Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 Sayılı 2020 Yılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138 inci maddesi uyarınca “ Her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” Aynı hükme göre,  bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.

Yeniden değerleme oranı, yukarıda sözü edilen hükme göre, Maliye Bakanlığınca; 2019 Yılı için %22,58 olarak belirlenmiş ve 512 Sıra No'lu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. Kanunda belirtilen tarifelere bağlı olarak 84 Seri No'lu 2020 Yılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranın da arttırılmış ve 2020 Yılı için geçerli olan harç miktarları 84 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. İlgili Tebliğde, sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirlerinin de tahsil edilmeyeceği hususu ayrıca bildirilmiştir.

Tebliğ’in orijinal metnine ve güncel tarifelerin yer aldığı eklerine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Ek-1 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

Ek-2 Tebliğ Eki Tablo - 2020 Yılı Harç Oranları [ 826 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala