banner image
Basılı Bültenler

2020 Sirküler Damga Vergisi Oranları

64 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Bilindiği üzere, 23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 512 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2019 yılı için %22,58 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları, 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 64 Seri No'lu Damga Vergisi Oranı Genel Tebliği ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2020 tarihinden itibaren 3.239.556,40 TL olmuştur.

64 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’in orijinal metnine ve ekine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Ek-1 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

Ek-2 (Damga Vergisi Oranları ve Tutarları) Tebliğ Eki Tablo [ 225 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala