banner image
Basılı Bültenler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır.

28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 798)” kapsamında yatırım teşvik düzenlemelerinde çeşitli değişiklikler yapılmış olup yapılan değişikler aşağıdaki şekildedir.

Kullanılmış Komple Tesisin İthalatında Gümrük Vergisi Muafiyeti

  • 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın “Gümrük Vergisi Muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(9) Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanır.”

Öncelikli Yatırım Konularında Değişiklik Yapılması

  • 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın “Öncelikli Yatırım Konuları” başlıklı 17 nci maddesindeki (t) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik ile; İstanbul harici yatırımlar İstanbul’u da kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup sera yatırımlarındaki yatırım şartları ise kolaylaştırılmıştır. Ayrıca yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları için asgari yatırım şartları yatırım tutarı ve kapasite sınırı belirlenmiştir.

Eski Hali  Yeni Hali
t) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde müretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden
otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları
t) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar
kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları
v) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları. v) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları

Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarlarında Değişiklik Yapılması

  • 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın “EK-2A sayılı Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunda 50 sektör koduna karşılık gelen seracılık faaliyetlerine ilişkin;
    • Birinci ve ikinci bölgelerde aranan asgari “40” dekar yatırım şartı “20” dekara,
    • Üçüncü bölge için aranan “20” dekar yatırım şartı “10” dekara indirilmiştir.

Böylelikle, seracılık faaliyetlerinin daha etkin ve kolay şekilde bölgesel desteklerden yararlanması amaçlanmıştır.

Dokuma Yatırımlarına Bölgesel Desteklerin Sağlanması

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın “EK-2B sayılı İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunun 8 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Hali Yeni Hali
8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında
sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.
8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç)
konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca, İstanbul İli hariç olmak üzere,
1 inci ve 2 nci bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6 ncı bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki
dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Söz konusu tutarların
altında kalan yatırımlar genel teşvik
uygulamalarından yararlanır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

Yapılan değişiklik ile; İstanbul ili hariç olmak üzere bölgelerde yapılacak yeni dokuma türü yatırımları bulunduğu bölgenin desteklerinden faydalanabilecektir. Ayrıca iplik konularında (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) yapılacak yatırımlarda ise sadece modernizasyon cinsindeki yatırımların bölgesel desteklerden faydalanması uygulanmasına devam edilmektedi.

İmalat Sanayii Yatırımlarına Sağlanan İlave Teşviklerin Uygulama Süresinin Uzatılması

  • • 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 31/12/2018 ibaresi 31/12/2019 şeklinde değiştirilmiştir.

“Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 (31/12/2019) tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

  1. Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
  2. Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.”

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararının orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar [ 1973 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala