banner image
Basılı Bültenler

Yabancı Ve Genel Saklama Yetkisi Bulunan Kuruluşlara İlişkin Stopaj Yükümlülüğü

Yabancı Saklama Kuruluşları İle Genel Saklama Yetkisi Bulunan Kuruluşlara İlişkin Stopaj Yükümlülüğüne Dair Tebliğ Yayınlanmıştır.

20 Kasım 2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmi Gazete’de yabancı merkezi saklama kuruluşları ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarının saklama hizmetlerinde tevkifat sorumluluğu ve hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplardan çıkan sermaye piyasası araçlarında maliyet bildirimine ilişkin stopaj yükümlülüğü, 308 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Hak Sahibi İsmine Açılmaksızın Toplu Olarak Tutulan Hesaplar İçin Tevkifat Sorumluluğu

Yabancı merkezi saklama kuruluşu bünyesinde açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulması ve bu hesaplarda toplu olarak izlenen sermaye piyasası araçlarına Sermaye Piyasası Kurulu Kararı uyarınca yalnızca KVK’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve sermaye şirketi olarak değerlendirilen “yabancı kurumlar ile yabancı fonlar”ın sahip olabilmesi nedeniyle, yabancı merkezi saklama kuruluşları ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarının yabancı merkezi saklama kuruluşları için belirlenmiş esaslara göre verdikleri saklama hizmetleri nedeniyle stopaj yükümlülüğü, GVK’nun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifat ve bildirim sorumlulukları bulunmamaktadır.

Hak Sahibi İsmine Açılmaksızın Toplu Olarak Tutulan Hesaplardan Çıkan Sermaye Piyasası Araçlarında Maliyet Bildirimi

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 12/A maddesi uyarınca açılan toplu hesaplarda izlenen sermaye piyasası araçlarının müşterinin talimatına istinaden hesap dışındaki hak sahibi bazında tutulan başka bir hesaba virman yapılması durumunda, menkul kıymet alıcısı müşterinin yazılı olarak bildirdiği fiyat, söz konusu menkul kıymetlerin alış bedeli kabul edilecektir. Söz konusu bedel, menkul kıymetin virman veya satışının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının %10 altında/üzerinde oluşabilecektir. Ancak bildirilen bedelin %10’luk marjı aşması veya müşterilerin herhangi bir fiyat bildirmediği durumlarda söz konusu menkul kıymetin başka bir hesaba virmanının gerçekleştiği günden önceki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınacaktır.

Ağırlıklı ortalama fiyat bilgisinin tespitinde virman gününden bir önceki günde Devlet tahvili ve hazine bonoları için T.C. Merkez Bankasınca açıklanan fiyatların dikkate alınması gerekmektedir.

Stopaj Yükümlülüğü tebliğ’in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308)

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala