banner image
Basılı Bültenler

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndiriminden Faydalanması

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndiriminden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete ’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307)” yayınlanmıştır. 193 sayılı Kanunun 7162 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının bir numaralı bendinde yapılan değişiklikle, vergiye uyumlu mükellef düzenlemesinde yer alan eksik ödemelere ilişkin belirlenen her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirası sınırı 250 Türk lirasına çıkarılmıştı (Sirkülerimiz 2019/18).

30715 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan sirkülerimize konu Tebliğ ile, “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“193 sayılı Kanunun 7162 sayılı Kanunla değişik mükerrer 121 inci maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.

Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Söz konusu Tebliğ'in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği(Seri No: 301)'inde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala