banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Had İle Asgari ve Azami Miktarları, Ödenecek Ceza Miktarlarını Yeniden Düzenleyen 504 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 504 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2018 yılı için % 23,73 (yirmi
üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Makale metnini kopyala