banner image
Basılı Bültenler

Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Süreler 6 ay Uzatılmıştır

30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Varlık Barışı uygulamasına ilişkin süreler 6 ay uzatılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 7186 Sayılı Kanun’un 2. Madde ile Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 90. Madde eklenerek Varlık Barışı kapsamında düzenlemeler yapılmış idi. (Yapılan bu düzenlemeler 2019- 38 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştur).

1948 sayılı Karar’a göre Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarındaki süreler uzatılmıştır. Buna göre;

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30.06.2020 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
  • Bu kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi olan 19.07.2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2020 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır.
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30.06.2020 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30.06.2020 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde
    dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Bu fıkra kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi tarh edilecektir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948) [ 474 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala