banner image
Basılı Bültenler

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurulmuştur

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurulmuştur.

15.07.2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete ’de 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun yayınlanmıştır.
Yayınlanan kanun ile, 1.10.2019 tarihinden itibaren turizm işletmelerinden “Turizm Payı” adı altında katkı payı alınacaktır.

Turizm Payı Ödeyecek İşletmeler ve Ödenecek Tutar

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere, turizm işletmelerinin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden;

  • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
  • Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
  • Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
  • Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
  • Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

Oranında katkı payı alınacaktır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenecektir.

Ödenen Turizm Payının Gider Yazılması

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Yürürlülük tarihi, 01.10.2019

Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecektir.
Söz Konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala