banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7186 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7186 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır.

19.07.2019 tarih ve 30836 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 7186 sayılı Kanun ile, Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

 • Gelir Vergisi Kanununun mülga 113 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri halinde, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10 oranında faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacaktır.

Mükellefler ilgili faaliyetlerine ilişkin giderlerini vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alamayacakları gibi bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır. (7186 SK md.1 - yürürlük: 19.07.2019)

 • Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici Madde 90 ile;

Gerçek veya tüzel kişilerin yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bildirimi ve Türkiye’ye getirilmesi,

Gerçek ve tüzel kişilerden yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçlarını, 31.12.2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirenler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edip aynı sürede ödeyeceklerdir.

Bu kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla (19.7.2019) kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31.12.2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanacaklardır.

19.7.2019 yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye
avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanacaklardır.

Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir.

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine ait olup Türkiye’de bulunan, ancak
kayıtlarda yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesi,

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31.12.2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 31.12.2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Bu fıkra kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme
kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

Ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir. Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bunun için;

Bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartı aranacaktır. (7186 SK md.2 - yürürlük: 19.07.2019)

5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Yapılan Düzenlemeler

 • Bankacılık Kanununa Geçici Madde 32 eklenmiştir. Buna göre;

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Kurum tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilecektir. Bu madde
uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecektir. Bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanacaktır.

Bu maddeye göre yapılan Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında
düzenlenen Sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca;

 • Yapılacak işlemler cezaevi harcı ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan (yargı harcı dahil) ve düzenlenecek kâğıtlar (Çerçeve Anlaşmaları ve Sözleşmeler dahil) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisinden,
 • Alacaklı kuruluşlar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden,
 • Kullandırılan ve kullandırılacak krediler kaynak kullanımını destekleme
  fonundan,

müstesnadır. (7186 SK md.17 - yürürlük: 19.07.2019)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

 • Kurumlar Vergisi Kanununa Geçici Madde 12 eklenmiştir. Buna göre;

6745 sayılı Kanun’un 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla Kanunun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı
dolayısıyla 31.12.2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırmaya ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. (7186 SK md.19 - yürürlük: 19.07.2019)

5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunda Yapılan Düzenlemeler

 • Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun 1. Maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir;

Buna göre, yurt dışına çıkış başına alınan harç tutarı 15 TL’den 50 TL’ye çıkartılmış olup bu tutarın üç katına kadar artırılabilmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. (7186 SK md.20 - yürürlük: 01.08.2019)

7186 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenleme Yapılan Diğer Kanunlar

7186 sayılı kanun ile aşağıda belirtilen kanunların çeşitli maddelerinde düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

 • 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
 • 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
 • 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu
 • 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu
 • 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu
 • 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu
 • 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
 • 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu
 • 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
 • 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
 • 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu
 • 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 • 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu

7186 sayılı Kanunun orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala