banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7162 Sayılı Kanun

7162 Sayılı Kanun ve Gelir Vergisi Kanunu İle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hakkında düzenleme

 

30.01.2019 tarih 30671 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

193 sayılı gelir vergisi kanunu çerçevesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

 • Gelir Vergisi Kanunu “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin altı numaralı bendine aşağıdaki bent eklenmiştir.
 • Eklenen bent ile; evde imal ettikleri bazı ürünleri, yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların esnaf muaflığından faydalanmaları imkanı getirilmiştir. (7162 SK md.1 - yürürlük: yayımı tarihinde)
 • Gelir Vergisi Kanununun “Tazminat ve Yardımlar” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasının bir numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski Hali  Yeni Hali
Ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar; Ölüm, engellilik, hastalık ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı ve yapılan yardımlar;

Değişiklik öncesi düzenlemede, işsizlik sebebiyle yapılan ödemelerle ilgili bir sınırlama yoktur. Yapılan değişiklikle, istisna kapsamında ödenecek tazminatlar yeniden tanımlanmış; 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ile 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatının istisna kapsamında olduğu hükme bağlanmıştır (7162 SK md.2 - yürürlük: yayımı tarihinde).

 • Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının bir numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (7162 SK md.3 - yürürlük: 01.01.2019)
Eski Hali Yeni Hali

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık
sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.
Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.)

 

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık
sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin
%5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.
Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;
1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi
beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla
veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 250
Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.) Vergi kanunları gereğince,
tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla bu şart ihlal
edilmiş sayılmaz.
 • Gelir Vergisi Kanununa Geçici 89'uncu madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 89 - 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil
edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yapılan Düzenlemeler

2664 sayılı belediye geliri vergisi kanunu çerçevesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

Belediye Kanununun 21'inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, ödeme kaydedici cihaz kullanarak bilet düzenleyen işletmelere sağlanan beyan ve ödeme usulünün e-bilet uygulaması açısından da sağlanabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. (7162 SK md.5 - yürürlük: yayımı tarihinde).

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir; 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa Geçici 40'ıncı madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 40 - 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnaya tabi tutulmuştur. Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 nci madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilecektir. (7162 SK md.3 - yürürlük: 30.01.2019).

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan
Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen 78 inci madde ile, özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği verilmesine 2019 yılında da devam edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna göre Sosyal Güvenlik Kanunun 4 üncü maddesinin a bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2019 yılında cari maya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 Türk lirası olarak esas alınacaktır.

Asgari ücret desteği tutarı; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirimi yapılan sigortalı sayısı ortalaması;

 • Beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 Türk lirası,
 • Beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 Türk lirası olacaktır.

Yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde destekten yararlanılamayacaktır. (7162 SK md.10 - yürürlük: 01.01.2019)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemele

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici Madde 11 ile;

2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlarına gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet getirilmiştir. Düzenlemeye göre bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsamaktadır.

7162 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenleme Yapılan Diğer Kanunlar

7162 sayılı kanun ile aşağıda belirtilen kanunların çeşitli maddelerinde düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.

 • 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu
 • 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Desteklemeİdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanununun
 • 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu
 • 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

7162 sayılı Kanunun orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

EK-1: 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun [ 204 kb ]

EK-2: 7162 Sayılı Kanun Eki [ 172 kb ]

Saygılarımızla,

 

 

Makale metnini kopyala