banner image
Basılı Bültenler

Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu

E-Belge Uygulamalarına İlişkin Düzenleme

Bilindiği üzere birinci ve ikinci sınıf tacirler tarafından düzenlenen bazı begelerin elentronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin 509 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Söz konusu tebliğ ile hangi belgelerin elektronik belge olarak düzenleneceği, düzenlenmeye zorunlu olarak dahil olacak mükellefler, geçiş süresi, gerekli belgeler, ceza uygulaması vb. geçiş süreci ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Bu sirkülerimizde elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgeler ile kapsama dahil olan mükellefler ve geçiş sürecine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

E-Fatura Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler

509 no.lu VUK Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen mükellefler belirtilen tarihler itibariyle E- Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

Uygulamaya Dahil Olcak Mükellefler Geçiş Tarihi
5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren  (2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren)

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini;

- 2019 yılında gerçekleştirenler,

- 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise

-   1/7/2020 tarihinden itibaren

- lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere ÖZEL FATURA ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından  1/7/2020 tarihinden itibaren) e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

E-Arşiv Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler

509 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile E-Fatura uygulaması kapsamında olan mükelleflerin tamamı E-Arşiv Fatura uygulaması kapsamına geçme zorunluluğu altına alınmışlardır. 

Ayrıca E-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracılarına da E-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler (faaliyetleri gereği fatura yerine geçen diğer belgeler düzenleyenler hariç) 1/1/2020 tarihine kadar
Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları ise, 1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur. 1/1/2020 tarihinden itibaren

E-İrsaliye Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler

Daha önce E-İrsaliye, mecburi bir uygulama olmayıp, tercih edenler uygulamaya dâhil olabiliyorlardı. Bu uygulama devam etmekle olup, 509 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellefler için E-İrsaliye uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. 1/7/2020 tarihine kadar
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. 1/7/2020 tarihine kadar
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifıkası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler. 1/7/2020 tarihine kadar
4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (beyaz şeker) imalini gerçekleştiren mükellefler. 1/7/2020 tarihine kadar
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler. 1/7/2020 tarihine kadar
Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. 1/7/2020 tarihine kadar
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 1/7/2020 tarihine kadar
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler. 1/1/2020 tarihine kadar
   

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler

Daha önce E-Serbest Meslek Makbuzu, mecburi bir uygulama olmayıp, tercih eden serbest meslek erbabı bu uygulamaya dâhil olabiliyordu. 509 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergiden muaf olanlar hariç diğer tüm serbest meslek erbabı E-Serbest Meslek Makbuzu zorunluluğu altına alınmıştır.

Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1/6/2020 tarihine kadar
Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar E-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur

E-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler

509 no.lu Vergi Usul Kanun Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar ile hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular, e-Müstahsil Makbuzu zorunluluğu altına alınmışlardır.

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 1/7/2020 tarihine kadar
Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar E-Mühtahsil Makbuzu düzenlemeleri zorunludur

E-Gider Pusulası Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler

E-Gider Pusulası Uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

E-Bilet ve E-Yolcu Listesi Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler

509 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdakiler hariç bu uygulamalar mükelleflerin isteğine bırakılmıştır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden Dİ yetki belgeli işletmeler 1/1/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)
Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri 1/7/2020 tarihine kadar (1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar) e-bilet uygulamasına geçmek ve düzenleyecekleri giriş biletlerini e-bilet olarak düzenlemek zorundadırlar.

Söz konusu Tebliğ’in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala