banner image
Basılı Bültenler

Dijital Hizmet Vergisi İle Bazi Kanunlarda Ve 375 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazi Kanunlarda Ve 375 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapilmasi Hakkinda
Kanun Yayınlanmıştır

07.12.2019 Tarih 30971 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7194 Sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında yeni vergiler ihdas edilmiş ayrıca çeşitli vergi kanunlarında ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Karnamede değişikliğe gidilmiştir.

İhdas edilen yeni vergiler ve diğer vergi kanunlarında yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmakta olup aşağıda sunulmuştur.

1 - Digital Hizmet Vergisi İhdas Edilmiştir

Genel Olarak;

Türkiye’de dijital ortamda sunulan bazı hizmelter ile bu hizmetlere ilişkin yine dijital ortamda sunulan aracılık hizmetlerinin kanunda belirtilen tutarları aşması halinde “Dijital Hizmet Vergisi”ne tabi olacaktır (Md.1 – Md.7). (Yürürlük Tatihi : 01.03.2020)

1.1. Verginin Konusu

Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisi’ne tabidir.

a) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dahil),


b) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,

c) Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamlann sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil).

1.2. Mükellef ve Vergi Sorumlusu

 • Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Bunların, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmeyecektir.
 • Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenler verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceklerdir.

1.3. Muafiyet ve İstisnalar

 • İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde; belirtilen hizmetlere ilişkin, Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.
 • Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması halinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacaktır.
  İlgili hesap dönemi içerisinde belirtilen hadlerin her ikisinin de aşılması halinde muafiyet sona erecektir ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminden itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlayacaktır.
 • Söz konusu hadlerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibarıyla ilgili hesap dönemi içinde elde edilen kümülatif hasılat dikkate alınacaktır.
 • Arka arkaya iki hesap dönemi boyunca belirtilen hadlerden herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti, izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlayacaktır.

Dijital ortamda yapılan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden istisnadır ve bu hizmetlerden elde edilen hasılat yukarıda belirtilen hadlerin tespitinde dikkate alınmaz.

 • Telgraf ve Telefon Kanunu, ek 37’nci maddesi kapsamında üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler,
 • Gider Vergileri Kanunu, 39’uncu maddesi kapsamında üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler,
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4’üncü maddesi kapsamındaki hizmetler,
 • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununun 2’nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler,
 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanununun 12’nci maddesi kapsamında yer alan ödeme hizmetleri.

1.4. Verginin Matrahı, Oranı ve Hesabı

 • Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır.
 • Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir.
 • Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.
 • Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir.
 • Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz.

1.5. Vergilendirme Dönemi, Beyanı, Tarhı ve Ödemesi

 • Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir.
 • Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, bu beyan vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılacaktır.
 • Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermek ve aynı sürede ödemekle yükümlüdürler.
 • Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir.

Dijital hizmet vergisi, KDV mükellefiyeti bakımından bağlı bulunulan vergi dairesince, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek vergi dairesince tarh olunacaktır.

Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarına veya bunların Türkiye’deki yetkili temsilcisine, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak elektronik posta veya diğer tüm iletişim araçları ile ihtarda bulunulabilecek ve bu durum Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecektir.

İlandan itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişim, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenecektir.

2 - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ne İlişkin Düzenleme

Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) binde 1’den binde 2’ye yükeseltilmekte ve söz konusu vergiye ilişkin oranlarda Cumhurbaşkanı tarafından yapılabilecek değişikliğe ilişkin limiterler yeniden belirlenmektedir (Md.8)
(Yürürlük Tarihi : Yayımı Tarihinde)

3- Konaklama Vergisi İhdas Edilmiştir

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda yapılan düzenleme ile konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu tesislerde verilen diğer hizmetler % 2 oranında Konaklama Vergisi’ne tabi olacaktır. Konaklama vergisi oranı 31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacaktır (Md.9, Md.42). (Yürürlük Tarihi 01.04.2020).

Konaklama Vergisine Tabi Olacak Hizmetler;

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecektir. Vergiyi doğuran olay, bu hizmetlerin sunulması ile meydana gelir.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek ancak katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacaktır.

Konaklama Vergisinin Mükellefi;

Verginin mükellefi, vergiye konu hizmetleri sunanlardır (Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesisleri)

Konaklama Vergisinin Matrahı;

Verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı, verginin matrahını oluşturacaktır.

Vergilendirme Dönemi ve Ödeme;

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir.

4 - Gelir Vergisinden İstisna Olan Serbest Meslek Kazançları İçin Üst Sınır Getirilmiştir

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 18’inci maddesinde (bilimsel ve sanatsal eserlerin satış veya bunlar üzerinedeki hakların devir, temlik ve kiralamsınden elde edilen gelirlere ilişkin madde) yapılan düzenleme ile; söz konusu maddede belirtilen ve gelir vergisinde istisna tutulan serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen toplam kazancın, GVK 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde istisnadan yararlanılamayacağı ve bu durumda olanların GKV 94/1’inci maddesi kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğün olmamasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. (Md.10)

(Yürürlük Tarihi: 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde).

5 - Çalışanlara Yapılacak Ulaşım Yardımı İçin Gelir Vergisi İstisnası Uygulanmasına İlişkin Düzenleme Yapılmaktadır

Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretlere ilişkin istisnaları düzenleyen 23’üncü maddesininde yapılan düzenleme ile işveren tarafından taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşmaması şartıyla hizmet erbabına toplu taşıma kartı ve bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temini suretiyle sağlanan menfaatlerin gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülmektedir. (Md.11)
(Yürürlük Tarihi: 1/1/2020).

6 - Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlere İlişkin Gelir Vergisi İstisnası Kaldırılmaktadır

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Teşvik İkramiye ve Mükafatlar” başlıklı gelir vergisi istisnasını düzenleyen 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler istisna kapsamı dışına çıkarılmaktadır. (Md.12)
(Yürürlük Tarihi: 1/1/2020).

7 - Kiralama veya İktisap Yoluyla Edinilen Binek Otomobillere Ait Kira, KDV-ÖTV, Amortisman ve Diğer Giderlerin Ticari Kazancın Tespitinde Gider Olarak İndirilmesine Sınırlama Getirilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun, Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderlere ilişkin 40’ıncı maddesinde yapılan düzenleme ile kiralama veya iktisap yoluyla edinilen binek otomobillere ait giderlerin ticari kazançtan indirilmesine sınırlama getirilmektedir (Md.13, Md.22) Buna göre;

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kurum kazancından indirilebilecek binek otomobillere ait giderler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı,
 • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmı,
 • Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i,
 • ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde; amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı

ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Bu durumda söz konusu giderlerin yukarıda belirtilen tutarları aşan kısmının kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayda alınması ve vergi matrahına ilave edilmesi gerekecektir.

(Yürürlük Tarihi : 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde.)

8 - Kiralama veya İktisap Yoluyla Edinilen Binek Otomobillere ait Kira, KDV-ÖTV, Amortisman ve Diğer Giderlerin Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilmesine Sınırlama Getirilmiştir

Gelir Vergisi Kanunu’nun Serbest Meslek Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderlere ilişkin 68’inci maddesinde yapılan düzenleme ile kiralama veya iktisap yoluyla edinilen binek otomobillere ait giderlerin serbest meslek kazancından indirilmesine sınırlama getirilmektedir (Md.14, Md.22).

Düzenleme kapsamında tıpkı ticari kazançlarda olduğu gibi; serbest meslek kazançlarında da safi kazancın tespitinde binek otomobillere ait kira, amortisman, KDV-ÖTV tutarları ve diğer giderlerin belirlenen tutarlara kadar olan kısmının indirimi mümkün olmakta, bu limitleri aşan kısmının indirimine ise müsade edilmemektedir.

(Yürürlük Tarihi : 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

9- Yıllık Beyannamede Toplanacak Gelirlere Dahil Edilmeyecek Ücret Geliri Hakkında Düzenleme Yapılmıştır

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun vergi oranlarına ilişkin 103’üncü maddesinde yer alan gelir dilimlerindeki değişikliğe paralel olarak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86’ncı maddesinde de düzenleme yapılmıştır. Bu doğrultuda yıllık beyannamede toplanarak beyan edilen gelirlere dahil edilmeyecek ücret gelirlerine ilişkin limitler yeniden belirlenmektedir.
 • Yapılan düzenleme doğrultusunda;
  • Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler,
  • Birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler,
  • Birinci işverenden alınan dahil ücret gelirleri toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler

için yıllık beyanname verilmemesi, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmemesi öngörülmektedir (Md.15).

(Yürürlük Tarihi: 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

10- İcra İflas Kanunu ve Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Avukat Vekalet Ücretlerinden Yapılacak Tevkifatın Sorumlularına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Gelir Vergisi Kanunu’nun, Gelir Vergisi Tevkifatı yapılacak ödemeler ile tevkifat yapmakla sorumlu olanlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 94’üncü maddesine, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. Eklenen bu yeni fıkra kapsamında;

 •  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dahil), ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır (Md.16).

(Yürürlük Tarihi : Yayımı Tarihinde)

11- Gelir Vergisi Oranlarına İlişkin Gelir Dilimleri Değiştirilmiştir

Gelir Vergisi Kanunu’nun, vergi oranları ve gelir dilimlerine ilişkin 103’üncü maddesinde yapılacak değişiklik ile 500 bin Türk Lirası’nı aşan gelirler için uygulanacak gelir vergisi oranı  % 40’a çıkarılmaktadır. 

Buna göre, gelir vergisi dilimleri ve oranlarına ilişkin yeni tarifenin aşağıdaki şekilde olması öngörülmektedir (Md.17, Md.23).

11.1 Gelir Vergisi Dilimleri Ve Oranlarına İlişkin Yeni Tarife

Mevcut Uygulama   Öngörülen Uygulama  
18.000 TL'ye kadar % 15 18.000 TL’ye kadar % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası % 27 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası % 27
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası  % 35 500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası % 35
    500.000 TL’nin 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası % 40

01.01.2019-31.12.2019 döneminde elde edilen ücret gelirlerine değişiklik öncesi tarifenin uygulanması öngörülmektedir.

(Yürürlük Tarihi : 1/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirleri için değişiklik öncesi tarife uygulanacaktır.)

12- Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimine İlişkin Uyumluluk Kriterleri Yumuşatılmıştır

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimini düzenleyen mükerrer 121’nci maddesinde yapılacak değişiklik ile vergi indirimden faydalanabilmek için “indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla” yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması, ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması yeterli görümektedir.

Yeni düzenleme ile beyanname isimleri sayılmak suretiyle “beyanname” ibaresinin kapsamı daraltılmış ve ayrıca ödeme zamanına ilişkin “kanuni süresinde” ödenmiş olma şartı, “beyannamenin verildiği tarih itibarılay ödenmiş” olması şeklinde esnetilmiştir.

 • Ayrıca beyannamelere ait vergilerin, iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi halinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarda belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır (Md.18).

(Yürürlük Tarihi : 1/1/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

13- Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Tevkifat Oranlarının Belirlenmesinde Cumhurbaşkannına Verilen Yetkinin Sınırı Değiştirilmiştir.

Gelir vergisi kanununun, menkul kıymet gelirlerine uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin Geçici 67’nci maddesinde yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı tarafından mevcut durumda 5 puana kadarlık artırım yapma yetkisi bir katına kadar olacak şekilde yeniden düzenlenmektedir.

Bu doğrultuda Geçici 67’nci maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarında belirtilen tevkifat oranlarını, yabancı para cinsinde ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için, Cumhurbaşkanı bir katına kadar artırma veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkili olacaktır (Md.20).

(Yürürlük Tarihi : Yayımı Tarihinde)

14- Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılacak Tevkifatlara İlişkin Düzenleme Yapılmaktadır

Gelir vergisi kanununun, sporculara yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranlarını düzenleyen Gecici 72 nci maddesinde yapılan düzenleme ile,

 • Yürürlükteki tevkifat oranlarının ugulama süresi 31.12.2019’dan 31.12.2023 tarihine uzatılmakta,
 • Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılmakta, (01.11.2019’dan önce sözleşme imzalamış sporcular, sözleşmeleri bitinceye kadar eski vergi oranlarına; 01.11.2019 tarihinden itibaren sözleşme imzalayan sporcular ise yeni vergi oranlarına tabi olacaklardır.)
 • Bu madde kapsamında elde edilen gelirlerin, Gelir Vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması halinde, bu gelirler için yıllık beyanname verilmesi ve beyanname üzerinden hesaplacak vergilerden mashup edilecek tevkifat tutarları için, tevkif edilen tutarların ödenmiş olması şartı getirilmektedir. (Md.21).

(Yürürlük Tarihi : Geçici 72 nci maddesinde yer alan “31/12/2019” ibaresini “31/12/2023” şeklinde değiştiren hükmü yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

15- Vergi Usul Kanununun “Özel Ödeme Zamanları” Hakkındaki 112’nci Maddesinde Düzenleme Yapılmaktadır

Vergi Usul Kanunu’nun “Özel Ödeme Zamanları” hakkındaki 112’nci maddesinde yapılan düzenleme ile ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda hesaplanacak gecikme faizi hakkında düzenleme yapılmaktadır (Md.23).

(Yürürlük Tarihi : 1/1/2020)

16- Mükellefiyet Kaydının Analiz Ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkin Edilebilmesine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Vergi Usul Kanunu’nun “İşi Bırakmanın Bildirilmesi” hakkındaki 160’ıncı maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 160/A maddesi ile;

Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Bakanlıkça yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükelleflerin, mükellefiyetlerinin yetkili idareler tarafından terkin edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır (Md.24).

(Yürürlük Tarihi : Yayımı Tarihinde)

17- Vergi Usul Kanunu’nun “İzaha Davet” Başlıklı 370’inci Maddesi Yeniden Düzenlenmiştir

Yapılan düzenleme kapsamında izaha davete ilişkin cevap süresi, verilecek beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılmaktadır.

Ayrıca, VUK’nun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle verginin ziyaa uğratılması halinde mükellefin izaha davet edilmemesi ancak kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının, bir takvim yılında 100 bin Türk Lirası’nı geçmemesi veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının % 5’ini aşmaması halinde mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilerek, maddede belirtilen şartların sağlanması durumunda vergi ziyaı cezasının, ziyaa uğratılan vergi üzerinden % 20 oranında kesilecek ve bu ceza uzlaşma kapsamı dışında tutulacaktır (Md.25, Md.29).

(Yürürlük Tarihi : 01.01.2020)

18- Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarındaki İndirim Oranında Yeni Düzenleme Yapılmıştır

Vergi Usul Kanunu’nun 376’ıncı maddesinde yapılan düzenleme ile vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında uygulanacak indirim oranı, usulsüzlüğün ilk kez veya müteakiben geçekleşmesine bakılmaksızın maddede belirtilen şartların sağlanması koşuluyla % 50 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i indirilecektir (Md.26)

(Yürürlük Tarihi : Yayımı Tarihinde)

19- Vergi Usul Kanunu’nun Mülga 379’uncu Maddesi “Kanun Yolunda Vazgeçme” Başlığıyla Yeniden Düzenlenmektedir

Yapılan düzenleme ile Vergi Usul Kanununun yürürlükten kaldırılmış olan 379’uncu maddesi “Kanun Yolundan Vazgeçme” başlığıyla yeninden hayata geçirilmiştir. Buna göre;

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesi veya bölge idare mahkemesince verilmiş kararlara ilişkin olarak, mükellef için geçerli olan istinaf, temyiz gibi kanun yollarından vazgeçilmesi halinde, ilgili mahkemeler tarafından verilen kararın türüne göre dava konusu vergi ve cezalarda indirime gidilmektedir.

Bu doğrultuda;

 1. Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,
 1.   Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i,

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk edecektir.

Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve/veya cezaların % 80 nin tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi durumunda, (tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarı hariç) vergi ve cezalarda ayrıca % 20 oranında indirim yapılacaktır (Md.27).

(Yürürlük Tarihi : 01.01.2020)

20- Değerli Konut Vergisi İhdas Edilmiştir

Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme kapsamında, Türkiye sınırları içerisinde bulunan, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar “Değerli Konut Vergisi”ne tabi olacaktır. Bu tutarın altında kalan taşınmazlar bu vergiden müstesnadır.

20.1. Vergiye Ait Değerlerin Tespiti ve İlanı Nasıl Yapılacaktır?

 • Değerli Konut Vergisi’ne tabi olacak mesken nitelikli taşınmazların değer tespiti, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılarak kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

  Ayrıca ilgilisine yazılı olarak da bildirilecektir. 
 • Belirlenen değere, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz edilmediği takdirde belirlenen değer kesinleşmiş olacaktır.

20.2. Verginin Matrahı ve Nispeti

Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000 000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6)
10.000. 001 TL’yi aşanlar (Binde 10)

oranında vergilendirilecektir.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacaktır.

İstisna tutarı, vergi oranlarına esas değerlerin alt ve üst sınırları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen ve istisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazların değeri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

20.3. Verginin Mükellefi Kimlerdir?

Değerli Konut Vergisi’nin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir.

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler.
Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

20.4. Mükellefiyetin Başlangıcı ve Sona Ermesi

Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti, vergiye tabi olmak için kanunda belirlenen şartların sağlandığı tarihi takip eden yıldan itibaren başlayacaktır.

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erecektir.

20.5. Değerli Konut Vergisi’nden Muaf Olacak Taşınmazlar

Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazların, değerli konut vergisinden muaf olması öngörülmektdir.

a) Kamu Kurumları ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,

b) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup, onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiç bir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hali dahil). (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.)

 1. c) Yabancı devletlere ait elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar,

ç) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dahil), (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması halleri hariç).

20.6. Verginin Beyanı, Ödeme Süresi Ve Ödeme Yeri

Değerli Konut Vergisi’nin beyanı, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine beyanname vermek suretiyle yapılacaktır.

Beyan esnasında mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer ile buna ait vesikalar da sunulacaktır.

Değerli konut beyannamesi, kanunda belirtilen istisna tutarını aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar verilecek olup tahakkuk eden vergi Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.

21- Kamu İhale Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun  “İstisnalar” başlıklı 3 ünü maddesinde yapılan düzenleme ile faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla maddede belirtilen şartlarla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımlarının Kamu İhale Kanununa tabi olmaksınız yapılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca 4734 Sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün idareler adına gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında, Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan parasal limitin uygulanmaması amaçlanmaktadır.

22- Kanun Teklifi Kapsamında Düzenleme Yapılan Diğer Kanunlar

“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yukarıda açıklanan konulara ilave olarak aşağıda belirtilen kanunların çeşitli maddelerinde de düzenlemeler yapılarak yeni maddeler ilave edilmektedir. Bu göre;

 • 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,
 • 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu,
 • 3332 Sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana
 • Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişikilik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun,
  • 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 
  • 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
  • 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun
  • 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname  

İlgili kanunun orjinal metnine aşağıdaki bağlantı yardmıyla ulaşılabilir.

Dijital Hizmet Vergisi İle Bazi Kanunlarda Ve 375 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun (Kanun No:7194) [ 315 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala