banner image
Basılı Bültenler

82 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Gereğince 2019 Yılında Uygulanacak Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138 inci maddesi uyarınca “ Her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” Aynı hükme göre, bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.

Makale metnini kopyala