banner image
Basılı Bültenler

63 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

63 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2018 yılı için %23,73 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 62 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları, 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 63 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 TL olmuştur.63 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’in orijinal metnine ve ekine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Ek-1 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala