banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Had İle Asgari ve Azami Miktarları, Ödenecek Ceza Miktarları

Maliye Bakanlığı tarafından 29.12.2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 490 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2017 yılı için % 14,47 (on dört
virgül kırk yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Makale metnini kopyala