banner image
Basılı Bültenler

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin 2018/11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

09/05/2018 tarih 30416 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11658 sayılı BKK ile KDV oranlarını tespit eden 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20'nci sıra eklenmiştir.

Buna göre; İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere 1/6/2018 tarihinden itibaren %1 oranında KDV uygulanması sağlanmıştır.

Makale metnini kopyala