banner image
Basılı Bültenler

KDV Oranları, ÖTV Oranları, Tapu Harçları, Gelir Vergisinden İstisna Kreş Yardımı ve Amortisman Hesaplaması

KDV Oranları, ÖTV Oranları, Tapu Harçları, Gelir Vergisinden İstisna Kreş Yardımı ve Amortisman Hesaplamasında Faydalı Ömür Süresi % 50 Olarak Dikkate Alınacak Sabit Kıymetlerin Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere 27.03.2018 tarih 30373 sayılı (2. Mükerrer ) Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı kanun ile, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır (söz konusu Kanun hakkında açıklamalara, 2018/21 no.lu Sirkülerimizde yer verilmiştir). Yapılan değişikliklerin uygulamasına yönelik olarak Bankanlar Kulu yetkili kılınmış olup uygulama detaylarına ilişkin olarak çıkarılan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) 05.05.2018 tarih 30412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında;

1- İşverenlerce, kadın hizmet erbabına yapılacak kreş yardımına ilişkin olarak istisna hesabında dikkate alınacak oran

7103 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun ücretlerde uygulanacak istisnalara ilişkin 23 ncü maddesine, 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 16 numaralı bent eklenmiştir.

Eklenen bu bent ile, işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir. İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının % 15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılacağı belirtilmiştir.

Asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’ine ilişkin oran, Sirkülerimize konu 2018/11674 sayılı BKK ile % 50’ye çıkarılmıştır.

2- Amortisman hesaplamasında, imalat sanayisinde kullanılmak üzere KDV istisnası kapsamında yapılacak makine ve teçhizat türleri belirlenmiştir

7103 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 30 ncu madde hükmünce;

01.05.2018 tarihinden sonra, sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma
Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makine ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makine ve teçhizat için uygulanacak Amortisman Oranı ve süreleri, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.

7103 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklene geçici 39 uncu madde hükmünce;

Sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran
imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olacaktır.

Sirkülerimize konu 2018/11674 sayılı BKK ile, yukarıdaki kanun maddeleri kapsamına dahil olan makine teçhizat türleri G.T.İ.P numaralarına göre belirlenmiş olup Sirkülerimiz eki BKK’da yer almaktadır.

BKK eki listede yer alan makine ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesi ve KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

  • 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere konut ve işyeri alım satımında binde 20 olarak uygulanan tapu harcı oranı binde 15 olarak yeniden belirlenmiştir.
  • 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere % 18 KDV Oranları'na tabi konutların
    teslimlerinde uygulacak KDV oranı % 8 olarak yeniden belirlenmiştir.
  • Bazı alkollü içeceklere uygulanan asgari maktu ÖTV Oranı tutarlarında değişikliğe gidilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının tam metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

30.04.2018 Tarih 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala