banner image
Basılı Bültenler

KDV Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Kapsamından Çıkarılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlenmiştir.

6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete ’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)” yayımlanmıştır. Tebliğ ile; KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “IV/E-13 Özel Esaslar” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere 14 no.lu bent eklenerek 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV matrah
artırımında bulunan ve özel esaslara tabi mükelleflerin, özel esaslardan çıkabilmesine imkan tanınmıştır.

Makale metnini kopyala