banner image
Basılı Bültenler

İnteraktif Vergi Dairesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

28 Şubat 2018 tarihli ve 30346 sayılı "İnteraktif vergi dairesine ilişkin 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.


Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması ile gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllere; vergisel yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Makale metnini kopyala