banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanı

Maliye Bakanlığı tarafından 29.12.2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile;
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan had ve tutarlar yeniden değerleme oranında artırılmış,
- 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2017 takvim yılında elde edilen gelirlerin beyanında dikkate alınacak indirim oranı yeniden belirlenmiştir. Yeniden belirlenen had ve tutarlar pdf'de sunulmuştur.

Makale metnini kopyala