banner image
Basılı Bültenler

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Varlık Barışına İlişkin Bildirim Beyan ve Ödeme Süreleri 6 Ay Uzatılmıştır.

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Varlık Barışına İlişkin Bildirim Beyan ve Ödeme Süreleri 6 Ay Uzatılmıştır

30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7143 Sayılı Kanun kapsamında (10 uncu maddesinin 13’üncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

Eski Hali  Yeni Hali
(a) bendi; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu fıkradaki hükümler çerçevesinde, 31/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma
bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
(a) bendi; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu fıkradaki hükümler çerçevesinde, 31/05/2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma
bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
(b) bendine; Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler (b) bendine; Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 30/06/2019 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.
(c) bendi; a bendi kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla
kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/11/2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılır.
(c) bendi; a bendi kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla
kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/05/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılır.
(e) bendi; Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. Beyan edilen sözkonusu varlıklar, 30/11/2018 tarihine kadar , dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, sözkonusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın
işletmeden çekilebilir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarih edilir ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenir.
(e) bendi; Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile
taşınmazlar, 31/05/2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. Beyan edilen sözkonusu varlıklar, 31/05/2019 tarihine kadar , dönem
azancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, sözkonusu
varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın
işletmeden çekilebilir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, 30/06/2019 tarihine kadar ödenir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Varlık Barışına İlişkin Bildirim
Beyan ve Ödeme Süreleri

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala