banner image
Basılı Bültenler

62 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Bilindiği üzere, 11.11.2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No.luVergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için %14.47 olarak tespitedilmiştir. Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmügereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 61 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadlerdahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları,29.12.2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu
Genel Tebliği ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Makale metnini kopyala