banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Had İle Asgari ve Azami Miktarları, Ödenecek Ceza Miktarlarını Yeniden Düzenlenmesi

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Makale metnini kopyala