banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanı

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile;
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan had ve tutarlar yeniden değerleme oranında artırılmış,
- 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2016 takvim yılında elde edilen gelirlerin beyanında dikkate alınacak indirim oranı yeniden belirlenmiştir. Yeniden belirlenen had ve tutarlar aşağıda sunulmuştur.

Makale metnini kopyala