banner image
Basılı Bültenler

2017 Vergi Sirküleri

27 Eylül 2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2017/10840 sayılı Bakanlar Kuru kararı ile; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

Makale metnini kopyala