banner image
Basılı Bültenler

78 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Gereğince 2017 Yılında Uygulanacak Harçlar

Bilindiği üzere, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138 inci maddesi uyarınca “ Her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” Aynı hükme göre, bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.

Makale metnini kopyala