banner image
Basılı Bültenler

61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Bilindiği üzere, 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2016 yılı için %3,83 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1)sayılı tabloda yer alan ve 61 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları, 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu
Genel Tebliği ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Makale metnini kopyala