banner image
Basılı Bültenler

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16ncı Maddesinin Birinci Fıkrası

10.12.2016 tarih ve 29914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/1 no.lu Tebliğ uyarınca, 07.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde tespit edilen 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olan %3,83 artış esas alınarak, 01.01.2017 tarihinden başlayarak 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere 18.377 TL olarak belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala