banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28678 sayılı ve 15/6/2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)'nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir. Buna göre, 426 No.lu VUK Genel Tebliği’nin 4/a ve 4/b bendinde belirtilenler haricindeki mükelleflerden;

Makale metnini kopyala