banner image
Basılı Bültenler

TÜFE’ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesinde Tevkifat Matrahının Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

Enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında vergilendirilmesinde, tevkifat matrahının nasıl tespit edileceğine ilişkin açıklamaları içeren 291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 21.04.2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala