banner image
Basılı Bültenler

Makine Ve Teçhizatın Finansmanında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin Tebliğ

Amacı, 3/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olan, 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği 29.03.2016 tarih ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Makale metnini kopyala